2008 Yılı Destekleme Kararnamesi

15 Nisan 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26848

BAKANLAR KURULU KARARI

 

Karar Sayısı : 2008/13489

Ekli “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması;

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 25/3/2008 tarihli ve 145 sayılı yazısı üzerine,

5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

31/3/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                        Abdullah GÜL                             CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN                   Başbakan

                  

C. ÇİÇEK H. YAZICI                                                             N. EKREN                                                M. BAŞESGİOĞLU

    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                  Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı V.

         M. BAŞESGİOĞLU                                                  B. YILDIRIM                                                   N. ÇUBUKÇU             M. ŞİMŞEK

               Devlet Bakanı                                                     Devlet Bakanı V.                                                Devlet Bakanı     Devlet Bakanı

         M. S. YAZICIOĞLU                                                  M. A. ŞAHİN                                                        F. ÇELİK                   B. ATALAY

               Devlet Bakanı                                                       Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı V.               İçişleri Bakanı

                 B. ATALAY                                                       K. UNAKITAN                                                     H. ÇELİK F. N. ÖZAK

           Dışişleri Bakanı V.                                                  Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı  Bayındırlık ve İskân Bakanı

                  R. AKDAĞ                                                          B. YILDIRIM                                                     M. M. EKER F. ÇELİK

               Sağlık Bakanı                                                     Ulaştırma Bakanı                  Tarım ve Köyişleri Bakanı  Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

          M. Z. ÇAĞLAYAN                                                   M. H.GÜLER                                                      E. GÜNAY                 V. EROĞLU

     Sanayi ve Ticaret Bakanı                           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı              Kültür ve Turizm Bakanı       Çevre ve Orman Bakanı

 

 

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR

            

             Kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Karar, 2008 yılında uygulanacak olup hayvancılığın

desteklenmesi ile ilgili hususları kapsar.

             Destekleme konuları

             MADDE 2 – (1) Kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde belirlenecek kriterler çerçevesinde, üretim yaptıkları Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinden, yapay çayır-mera ve çok yıllık yem bitkisi ekilişlerinde ilk yıl için, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına aşağıda belirtilen birim miktarlarda ödeme yapılır.

 

1

Yonca

115 YTL/dekar     

2

Korunga

  75 YTL/dekar  

3

Yapay çayır, mera

  75 YTL/dekar     

4

Tek yıllık

  30 YTL/dekar   

5

Silajlık tek yıllık yem bitkileri ve silajlık mısır

  45 YTL/dekar

 

             (2) Kültür ırkı ve kültür ırkı melezi sığır yetiştiren üreticilere, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında kayıtlı, tanımlanmış ve Soy Kütüğü/Ön Soy Kütüğü sistemlerine de kayıtlı olmak şartı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde belirlenecek kriterler çerçevesinde, saf ırk, melez ve hastalıklardan ari işletmelerdekilere farklı olmak üzere, anaç sığır başına, ayrıca anaç manda başına aşağıda belirtilen birim miktarlarda doğrudan ödeme yapılır.

 

1

Melez ırklar

300 YTL/baş

2

Saf ırklar

350 YTL/baş

3

Hastalıklardan ari işletmeler

400 YTL/baş

4

Manda

300 YTL/baş

 

             (3) Damızlık koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan üreticilere, Damızlık Kayıt Sistemine kayıtlı olma şartı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde belirlenecek kriterler çerçevesinde, damızlık niteliğinde olan anaç koyun ve keçi başına 10 YTL doğrudan ödeme yapılır.

             (4) Arı yetiştiriciliği yapan üreticilere, Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olma şartı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde belirlenecek kriterler çerçevesinde, kovan başına 5 YTL ödeme yapılır.

             (5) Su ürünleri yetiştiriciliği yapan üreticilere, Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı olma şartı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde belirlenecek kriterler çerçevesinde aşağıda belirtilen birim miktarlarda su ürünleri yetiştiriciliği destekleme primi ödenir.

 

1

Çipura ve levrek üretimi için

85 YKr/kilogram

2

Alabalık üretimi için

65 YKr/kilogram

3

Yeni türlerin üretimi için

  1 YTL/kilogram

4

Midye üretimi için

10 YKr/kilogram

5

Denizlerde ve iç sularda su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere yavru alanlara ve kendi işletmesinde büyütmek üzere yavru balık üretenlere

  5 YKr/adet

 

 

             (6) İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretiminin arttırılması için yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik)'ne tohum bedeli ve ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik'e ve/veya kooperatiflerine satan üreticilere aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme primi ödenir.

 

 

1

Tohum kutu 

21 YTL/kilogram

2

Damızlık koza  

14 YTL/kilogram

3

I. Sınıf koza 

10 YTL/kilogram

4

II. Sınıf koza 

  9 YTL/kilogram

5

III. Sınıf koza 

  8 YTL/kilogram

6

Çepez

  6 YTL/kilogram

 

             (7) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik)'ne ve/veya kooperatiflerine satan üreticilere aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme primi ödenir.

 

1

Oğlak tiftiği 

10 YTL/kilogram

2

Ana mal (ince, iyi, sıra, hafif)

  9 YTL/kilogram

3

Tali

  7 YTL/kilogram

 

              

(8) Hayvan gen kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca uygulanan programa katılan çiftçilere büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arı için kovan başına aşağıda belirtilen birim miktarlarda doğrudan ödeme yapılır.

 

1

Büyükbaş hayvan 

360  YTL/baş

2

Küçükbaş hayvan 

  65  YTL/baş

3

Geliştirme amaçlı küçükbaş

  35  YTL/baş

4

Arı

    5  YTL/kovan

 

 

 

 

             Kesinti oranı

             MADDE 3 – (1) Merkez birliğini kurmuş olan; 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya tarımsal kalkınma kooperatifleri üyelerinden, aldıkları desteğin % 0,1'i oranında merkez birliklerine, % 0,1 'i oranında da ilgili birlik ve kooperatiflere irat kaydedilmek üzere, "Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme" adı altında toplam % 0,2 oranında kesinti yapılır.

             Finansman ve ödemeler

             MADDE 4 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, 2009 yılı bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılacak ödenekten sağlanır ve ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye destekleme tutarının % 0,2'si oranında hizmet komisyonu ödenir.

             (2) Bu Kararın 2 nci maddesi kapsamında yapılacak destekleme tutarlarını, yapılan başvurular ve bütçede yer alan hayvancılık ödeneği dahilinde kalmak ve ödenmek üzere, arttırılmamak kaydı ile revize etmeye Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir.

             Desteklerden yararlanamayacak olanlar

             MADDE 5 – (1) Bu Karar kapsamındaki desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.

             Denetim ve cezai hükümler

             MADDE 6 – (1) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı alır.

             (2) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 7 – (1) Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar'ın yürürlüğe konulması hakkındaki 21/2/2005 tarihli ve 2005/8503 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

             Diğer hükümler

             MADDE 8 – (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanarak bu Kararın yayımlandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

             Yürürlük

             MADDE 9 – (1) Bu Karar, 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 10 – (1) Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 -------------------------------------------------

Hayvancılığın Desteklenmesi hakkkında kararda değişiklik 
yapılmasına ilişkin karar 
24 MAYIS 2008

24 Mayıs 2008 CUMARTESİ     

    Resmî    Gazete

Sayı :26848

BAKANLAR KURULU KARARI

 

 

 

Karar Sayısı : 2008/13695

 

 

Ekli “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 15/5/2008 tarihli ve 252 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/5/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

C. ÇİÇEK               H. YAZICI             N. EKREN             M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.     Devlet Bak. ve Başb. Yrd.     Devlet Bak. ve Başb. Yrd.     Devlet Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU             K. TÜZMEN         N. ÇUBUKÇU      M. ŞİMŞEK

Devlet Bakanı         Devlet Bakanı         Devlet Bakanı         Devlet Bakanı

N. EKREN             M. A. ŞAHİN        M. V. GÖNÜL      B. ATALAY

Devlet Bakanı V.    Adalet Bakanı         Millî Savunma Bakanı            İçişleri Bakanı

M. AYDIN            K. UNAKITAN    H. ÇELİK               F. N. ÖZAK

Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı        Millî Eğitim Bakanı                Bayındırlık ve İskân Bakanı

R. AKDAĞ            B. YILDIRIM        M. M. EKER         F. ÇELİK

Sağlık Bakanı          Ulaştırma Bakanı    Tarım ve Köyişleri Bakanı     Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

M. Z. ÇAĞLAYAN              M. H.GÜLER        E. GÜNAY            V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Kültür ve Turizm Bakanı       Çevre ve Orman Bakanı

 

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

 

MADDE 1 – 31/3/2008 tarihli ve 2008/13489 sayılı Kararnamenin eki Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar'ın 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar ilave edilmiştir.

 

"(2) Kültür ırkı ve kültür ırkı melezi sığır yetiştiren üreticilere, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında kayıtlı, tanımlanmış olmak ve üst birliğini oluşturmuş bir hayvancılık örgütüne üye olmak şartı ile anaç sığır başına aşağıda belirtilen miktarlarda doğrudan ödeme yapılır. Ayrıca anaç manda başına da aşağıda belirtilen miktarda doğrudan ödeme yapılır. Aşağıda belirtilen anaç sığır başına ödeme miktarları, en az 5 başa sahip olmak üzere, 200 başa kadar tam olarak, 200 baş ile 500 baş arası için aşağıdaki rakamların % 50'si, 500 baş üzerine ise aşağıdaki rakamların %25'ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır."

 

1.  Anaç sığır               250 YTL/baş

2 . Soy kütüğüne kayıtlı anaç sığır    50 YTL/baş ilave ödeme

3 . Hastalıklardan ari işletmelerdeki anaç sığır     50 YTL/baş ilave ödeme

4 . Manda    250 YTL/baş

 

"(9) Üretmiş olduğu sütü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından süt teşvik kod numarası almış, gıda sicili ve çalışma izni olan süt işleme tesislerine satan üreticilere beher litre süt için 4 YKr doğrudan destekleme ödemesi yapılır.

 

(10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu kapsamında belirlenen tazminatlı hastalıklardan birine yakalandığı ilgili mevzuat çerçevesinde tespit edilerek kestirilen, öldürülen ya da ölen hayvanların sahipleri ile ihbarı zorunlu hastalıklardan birine karşı koruma maksadıyla hükümet veteriner hekimi ya da Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca görevlendirilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı, serum ve ilaç uygulamaları nedeniyle öldükleri otopsi ve laboratuar muayeneleri ile tespit edilen hayvan sahiplerine, miktarı il veya ilçelerde oluşturulacak komisyon tarafından belirlenmek üzere, ilgili mevzuat çerçevesinde hayvan hastalıkları tazminat desteği ödenir.

 

(11) Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenen programlı aşılamalardan aşağıda belirtilenler için, uygulayıcılara, karşılarında gösterilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

1              Şap Aşısı Büyükbaş                                                             0,75 YTL/baş

2              Şap Aşısı Küçükbaş                                                              0,50 YTL/baş

3              Sığır Brucellosisi     (S-19 Genç)            1,50 YTL/baş

4              Koyun Keçi Brucellosisi        (Rev-1 Genç)          0,50 YTL/baş

  

(12) Hayvansal orijinli gıda kontrolünde etkinliğin sağlanması, hayvan hastalıklarıyla mücadele, mezbaha ve denetim hizmetlerinin iyileştirilmesi amacı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının belirlediği işletmelerde veteriner hekim çalıştırılması için, kesilen hayvan başına, aşağıda belirtilen birim miktarlarda ödeme yapılır. Ancak kesim miktarı ne olursa olsun aylık destekleme miktarı 1.000 YTL'den az, 3.000 YTL'den fazla olamaz.

 

1              Büyükbaş               l,32YTL/baş

2              Küçükbaş               0,32 YTL/baş

3              Devekuşu               1,05 YTL/baş

4              Tavşan    0,16YTL/baş

5              Tavuk     2,10 YTL/1000 baş

6              Hindi       13,20 YTL/1000 baş

7              Çıkma tavuk           2,10 YTL/500 baş

8              Ördek      2,10 YTL/500 baş

 

(13) Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Et ve Balık Kurumu kombinalarında kesim yaptıran ve Tarım Kredi Kooperatifi ile sözleşmeli besicilik yapan 28 ildeki (Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İğdır, Kars, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van) yetiştiricilere 190 kilogram ve üzeri karkas ağırlığına ulaşmış erkek sığır karkas ağırlığının beher kilogramı için 1 YTL'yi ve toplam et destekleme primi tutan yıllık 12.688.000 YTL'yi aşmamak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenen miktarda doğrudan et destekleme primi ödemesi yapılır."

 

MADDE 2 – Aynı Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"(1) Bu Kararın 2 nci maddesinin onuncu, onbirinci, onikinci ve onüçüncü fıkraları uyarınca yapılacak yılı ödemeleri için gerekli kaynak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının cari yıl bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılan kaynaktan; diğer desteklemeler için gerekli kaynak ise 2009 yılı bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılacak ödenekten sağlanır ve ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye destekleme tutarının % 0,2'si oranında hizmet komisyonu ödenir."

 

MADDE 3 – Aynı Kararın 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"MADDE 8 – (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanarak, bu Kararın yayımlandığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde çıkarılacak tebliğ ile belirlenir."

 

MADDE 4 – (1) Bu Karar, 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 5 – (1) Bu Karan Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

 -------------------------------------------------

15 NİSAN 2008 ve 24 MAYIS 2008 KARARNAMELERİNİN BİRLEŞTİRİLMİŞ METİNLERİ

15 Nisan 2008 SALI                                  Resmî Gazete                                         Sayı : 26848

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2008/13489

             Ekli “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 25/3/2008 tarihli ve 145 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/3/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.          


24 Mayıs 2008 CUMARTESİ                  
Resmî Gazete                                     Sayı : 26885

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2008/13695

             Ekli “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 15/5/2008 tarihli ve 252 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/5/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                     

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR

             Kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Karar, 2008 yılında uygulanacak olup hayvancılığın desteklenmesi ile ilgili hususları kapsar.

             Destekleme konuları

             MADDE 2 – (1) Kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde belirlenecek kriterler çerçevesinde, üretim yaptıkları Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinden, yapay çayır-mera ve çok yıllık yem bitkisi ekilişlerinde ilk yıl için, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına aşağıda belirtilen birim miktarlarda ödeme yapılır.

 

1        Yonca                                                                                                     115 YTL/dekar     

2        Korunga                                                                                                    75 YTL/dekar  

3        Yapay çayır, mera                                                                                   75 YTL/dekar    

4        Tek yıllık                                                                                                   30 YTL/dekar   

5        Silajlık tek yıllık yem bitkileri ve silajlık mısır                                         45 YTL/dekar

 "(2) Kültür ırkı ve kültür ırkı melezi sığır yetiştiren üreticilere, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında kayıtlı, tanımlanmış olmak ve üst birliğini oluşturmuş bir hayvancılık örgütüne üye olmak şartı ile anaç sığır başına aşağıda belirtilen miktarlarda doğrudan ödeme yapılır. Ayrıca anaç manda başına da aşağıda belirtilen miktarda doğrudan ödeme yapılır. Aşağıda belirtilen anaç sığır başına ödeme miktarları, en az 5 başa sahip olmak üzere, 200 başa kadar tam olarak, 200 baş ile 500 baş arası için aşağıdaki rakamların % 50'si, 500 baş üzerine ise aşağıdaki rakamların %25'ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır."


1          Anaç sığır                                                                      250 YTL/baş

2          Soy kütüğüne kayıtlı anaç sığır                                     50 YTL/baş ilave ödeme

3          Hastalıklardan ari işletmelerdeki anaç sığır                 50 YTL/baş ilave ödeme

4          Manda                                                                            250 YTL/baş

 

             (3) Damızlık koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan üreticilere, Damızlık Kayıt Sistemine kayıtlı olma şartı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde belirlenecek kriterler çerçevesinde, damızlık niteliğinde olan anaç koyun ve keçi başına 10 YTL doğrudan ödeme yapılır.

             (4) Arı yetiştiriciliği yapan üreticilere, Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olma şartı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde belirlenecek kriterler çerçevesinde, kovan başına 5 YTL ödeme yapılır.

             (5) Su ürünleri yetiştiriciliği yapan üreticilere, Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı olma şartı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde belirlenecek kriterler çerçevesinde aşağıda belirtilen birim miktarlarda su ürünleri yetiştiriciliği destekleme primi ödenir.

 

1        Çipura ve levrek üretimi için                                                                 85 YKr/kilogram

2        Alabalık üretimi için                                                                                65 YKr/kilogram

3        Yeni türlerin üretimi için                                                                         1 YTL/kilogram

4        Midye üretimi için                                                                                  10 YKr/kilogram

5              Denizlerde ve iç sularda su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere yavru alanlara ve kendi işletmesinde büyütmek üzere yavru balık üretenlere                5 YKr/adet

 

 

             (6) İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretiminin arttırılması için yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik)'ne tohum bedeli ve ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik'e ve/veya kooperatiflerine satan üreticilere aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme primi ödenir.

 

1        Tohum kutu                                                                                            21 YTL/kilogram

2        Damızlık koza                                                                                         14 YTL/kilogram

3        I. Sınıf koza                                                                                            10 YTL/kilogram

4        II. Sınıf koza                                                                                            9 YTL/kilogram

5        III. Sınıf koza                                                                                           8 YTL/kilogram

6        Çepez                                                                                                       6 YTL/kilogram

 

             (7) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik)'ne ve/veya kooperatiflerine satan üreticilere aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme primi ödenir.

 

1        Oğlak tiftiği                                                                                           10 YTL/kilogram

2        Ana mal (ince, iyi, sıra, hafif)                                                                 9 YTL/kilogram

3        Tali                                                                                                            7 YTL/kilogram

 

             (8) Hayvan gen kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca uygulanan programa katılan çiftçilere büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arı için kovan başına aşağıda belirtilen birim miktarlarda doğrudan ödeme yapılır.

 

1        Büyükbaş hayvan                                                                                   360  YTL/baş

2        Küçükbaş hayvan                                                                                     65  YTL/baş

3        Geliştirme amaçlı küçükbaş                                                                     35  YTL/baş

4        Arı                                                                                                               5  YTL/kovan

 "(9) Üretmiş olduğu sütü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından süt teşvik kod numarası almış, gıda sicili ve çalışma izni olan süt işleme tesislerine satan üreticilere beher litre süt için 4 YKr doğrudan destekleme ödemesi yapılır.
(10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu kapsamında belirlenen tazminatlı hastalıklardan birine yakalandığı ilgili mevzuat çerçevesinde tespit edilerek kestirilen, öldürülen ya da ölen hayvanların sahipleri ile ihbarı zorunlu hastalıklardan birine karşı koruma maksadıyla hükümet veteriner hekimi ya da Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca görevlendirilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı, serum ve ilaç uygulamaları nedeniyle öldükleri otopsi ve laboratuar muayeneleri ile tespit edilen hayvan sahiplerine, miktarı il veya ilçelerde oluşturulacak komisyon tarafından belirlenmek üzere, ilgili mevzuat çerçevesinde hayvan hastalıkları tazminat desteği ödenir.
(11) Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenen programlı aşılamalardan aşağıda belirtilenler için, uygulayıcılara, karşılarında gösterilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.


1            Şap Aşısı Büyükbaş                                                                                           0,75 YTL/baş

2            Şap Aşısı Küçükbaş                                                                                            0,50 YTL/baş

3            Sığır Brucellosisi                                    (S-19 Genç)                                         1,50 YTL/baş

4            Koyun Keçi Brucellosisi                         (Rev-1 Genç)                                         0,50 YTL/baş

(12) Hayvansal orijinli gıda kontrolünde etkinliğin sağlanması, hayvan hastalıklarıyla mücadele, mezbaha ve denetim hizmetlerinin iyileştirilmesi amacı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının belirlediği işletmelerde veteriner hekim çalıştırılması için, kesilen hayvan başına, aşağıda belirtilen birim miktarlarda ödeme yapılır. Ancak kesim miktarı ne olursa olsun aylık destekleme miktarı 1.000 YTL'den az, 3.000 YTL'den fazla olamaz.


1          Büyükbaş                                                                                   l,32   YTL/baş

2          Küçükbaş                                                                                   0,32  YTL/baş

3          Devekuşu                                                                                  1,05   YTL/baş

4          Tavşan                                                                                       0,16  YTL/baş

5          Tavuk                                                                                         2,10  YTL/1000 baş

6          Hindi                                                                                          13,20 YTL/1000 baş

7          Çıkma tavuk                                                                               2,10  YTL/500 baş

8          Ördek                                                                                          2,10  YTL/500 baş

(13) Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Et ve Balık Kurumu kombinalarında kesim yaptıran ve Tarım Kredi Kooperatifi ile sözleşmeli besicilik yapan 28 ildeki (Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İğdır, Kars, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van) yetiştiricilere 190 kilogram ve üzeri karkas ağırlığına ulaşmış erkek sığır karkas ağırlığının beher kilogramı için 1 YTL'yi ve toplam et destekleme primi tutan yıllık 12.688.000 YTL'yi aşmamak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenen miktarda doğrudan et destekleme primi ödemesi yapılır."

             Kesinti oranı

             MADDE 3 – (1) Merkez birliğini kurmuş olan; 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya tarımsal kalkınma kooperatifleri üyelerinden, aldıkları desteğin % 0,1'i oranında merkez birliklerine, % 0,1 'i oranında da ilgili birlik ve kooperatiflere irat kaydedilmek üzere, "Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme" adı altında toplam % 0,2 oranında kesinti yapılır.

             Finansman ve ödemeler

             MADDE 4 – (1) Bu Kararın 2 nci maddesinin onuncu, onbirinci, onikinci ve onüçüncü fıkraları uyarınca yapılacak yılı ödemeleri için gerekli kaynak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının cari yıl bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılan kaynaktan; diğer desteklemeler için gerekli kaynak ise 2009 yılı bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılacak ödenekten sağlanır ve ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye destekleme tutarının % 0,2'si oranında hizmet komisyonu ödenir."

             (2) Bu Kararın 2 nci maddesi kapsamında yapılacak destekleme tutarlarını, yapılan başvurular ve bütçede yer alan hayvancılık ödeneği dahilinde kalmak ve ödenmek üzere, arttırılmamak kaydı ile revize etmeye Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir.

             Desteklerden yararlanamayacak olanlar

             MADDE 5 – (1) Bu Karar kapsamındaki desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.

             Denetim ve cezai hükümler

             MADDE 6 – (1) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı alır.

             (2) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 7 – (1) Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar'ın yürürlüğe konulması hakkındaki 21/2/2005 tarihli ve 2005/8503 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

             Diğer hükümler

             MADDE 8 – (1) ) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanarak, bu Kararın yayımlandığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

             Yürürlük

             MADDE 9 – (1) Bu Karar, 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 10 – (1) Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür

 

               

 

 

 

Çiftçi Bilgi Sistemleri
 
Çiftçi Bilgilendirme Servisi için
(Arazi-Hayvan Bilgileri
Tarım Bakanlığı)

tıklayınız

Kimlik No.İle Süt Destekleme Sorgulama için

tıklayınız

Tarsim Hayvan Sigortası Poliçe Sorgulama için

tıklayınız

e-ıslah Hayvan Kayıtlarını Takip
(Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Birliği Üyeleri için )

tıklayınız

Rasyon Proğramı

tıklayınız
Reklam
 
Döl Kontrolü Projesi,Yerli boğa üretebilme çabasıdır.
 
GENTÜRK Boğa kataloğuna
ulaşmak için ;

tıklayınız
Hayvancılık Yayınları
 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri ,
Merkez Birliği Dergilerini ,
okumak için ,

tıklayınız

Süt Sığırcılığı Yetiştiriciliği
Pratik Bilgiler kitapçığı

tıklayınız

2014 Yılı
Destekleme Kitapçığı

tıklayınız
Hayvancılıkla ilgili Kararlar
Bakanlık Duyuruları
 
Tarım ve Hayvancılıka ilgili
Bakanlar Kurulu
Kararlarını okumak için

tıklayınız


Bakanlık Duyuruları için

tıklayınız
Tarım Medya
 
Tarım TV İzlemek için,

tıklayınız

TKDK Tanıtım Filmi için

tıklayınız

 
110041 ziyaretçi (224231 klik) Sitemi ziyaret etti.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=